Regionální skupina 06

Severní Morava

ETICKÝ KODEX ČLENA(text schválen na sjezdu ČNDT dne 31.10.2012)


1. Člen ČNDT souhlasí se strategií a cíli ČNDT a tyto plně podporuje.

2. Člen se zavazuje při své činnosti dodržovat povinnosti vyplývající pro něj ze stanov nebo ze zvláštních smluvních ujednání mezi takovým členem a ČNDT (včetně etického kodexu) a dále dodržovat obecně závazné právní předpisy.

3. Člen je povinen svou činnost provozovat v souladu s dobrými mravy, s technickými normami a s předpisy v oboru nedestruktivního zkoušení.

4. Člen je povinen zachovávat dobré jméno ČNDT a svým jednáním přispívat k rozvoji dobrého jména ČNDT. V rámci internetových stránek, jež člen provozuje, nebo v rámci jiných využívaných propagačních materiálů může člen uvádět o ČNDT pouze pravdivé a nezavádějící informace. Člen nesmí šířit informace, jež jsou v rozporu s oprávněnými zájmy ČNDT.

5. Při podezření z porušení ustanovení tohoto etického kodexu rozhoduje výbor ČNDT na základě návrhu výboru RS/OS o pokračování nebo zrušení členství v ČNDT a zveřejnění jednání člena na webu ČNDT, v NDT Welding Bulletinu apod. 

Telefon

+420 596 744 163-164

© Copyright 2023