website templates

Stanovy společnosti

1.0 Základní ustanovení
2.0 Cíle a účel činnosti
3.0 Členství, práva a povinnosti členů
4.0 Sdružování členů
5.0 Získání a ukončení členství
6.0 Orgány Společnosti
7.0 Sjezd Společnosti
8.0 Evidence členů
9.0 Zánik Společnosti
10.0 Logo Společnosti
11.0 Registrace stanov


1.0 Základní ustanovení

1.1 Název a sídlo Společnosti:

Česká společnost pro nedestruktivní testování - zkráceně ČNDT V mezinárodním styku se používá anglický název a zkratka: Czech Society for Nondestructive Testing - zkráceně CNDT. Sídlo ČNDT je v Brně na ulici Technická 2, PSČ 616 69 v objektu FSI VUT v Brně.

1.2 ČNDT je samostatným právním subjektem.

1.3 ČNDT je řádným členem Evropské Federace pro Nedestruktivní Testování – European Federation for Non-Destructive Testing

1.4 ČNDT je zájmové společenství otevřené všem zájemcům o nedestruktivní zkoušení

1.5 Účelem ČNDT je podporovat rozvoj nedestruktivního testování - NDT- (defektoskopie), a to zejména ve výzkumu, vývoji, použití a rozšiřování.

1.6 ČNDT je neziskovou společností, jejímiž zdroji příjmů a výnosů jsou:

    příspěvky členů
    výnosy z vědeckotechnických akcí, poradenské, přednáškové, publikační a expertní činnosti
    příjmy ze vzdělávací činnosti
    sponzorské příspěvky a dary

Veškeré příjmy a výnosy se využívají jen pro činnost a další rozvoj ČNDT.

1.7 ČNDT se člení na regionální a odborné skupiny, které mohou v rámci ČNDT samostatně hospodařit.

1.8 ČNDT může zřídit samostatně hospodařící účelová zařízení.


2.0 Cíle a účel činnosti

Pro plnění účelu daného bodem 1.3 slouží tyto zásadní směry činnosti:

    vědeckotechnické akce,
    spolupráce s organizacemi se stejnými cíli a účely, a to domácími i zahraničními,
    činnost zaměřená na vzdělávání, kvalifikaci a certifikaci pracovníků v oblasti nedestruktivní defektoskopie,
   publikační činnost ve vlastním časopisu i jinde,
    přednášková činnost,
    poradenská činnost,
    expertní činnost,
    účast při tvorbě norem


3.0 Členství, práva a povinnosti členů

3.1 Druhy členství:

    osobní (fyzické osoby činné, studenti a důchodci),
    kolektivní (podniky, úřady, spolky a společnosti, svazy apod.)
    firemní (firmy bez ohledu na jejich velikost),
    čestné
    dopisující

3.1.1 Osobní člen

Osobním členem se může stát jakákoli fyzická osoba schvalující cíle a účel Společnosti a dodržující etické zásady pracovníka v nedestruktivním zkoušení.

3.1.2 Kolektivní člen

Kolektivním členem se může stát kterákoli firma, část firmy, společnost, organizace nebo instituce, která schvaluje cíle a účel Společnosti a platí určené členské příspěvky. Kolektivní člen určuje jednoho představitele s právem osobního členství, který jej zastupuje. V rámci kolektivního členství mohou organizace přihlásit dalších maximálně 10 osob, které tím získají osobní členství.

3.1.3 Firemní člen

Firma, o níž je výboru Společnosti známo, že svědomitě dodržuje etické zásady ČNDT a dále pak i zvláště přísný etický kodex ČNDT, může být přijata za firemního člena. Toto členství se obnovuje každý rok, o čemž se vydává certifikát.

Podmínky firemního členství i etický kodex firemního člena jsou součástí těchto stanov

Firemní člen určí jednoho svého zástupce s právem osobního člena.

3.1.4 Čestný člen

Čestnými členy mohou být fyzické osoby i organizace, které jmenuje výbor ČNDT na návrh prezidia

3.1.5 Dopisující člen

Dopisující členové jsou zahraniční pracovníci v defektoskopii spolupracující s ČNDT zejména v oblasti publikační.

3.1.6 Členové zahraničních společností

Společnosti s obdobnými cíli a účelem jako ČNDT, s níž ČNDT spolupracuje na základě písemné smlouvy, má právo vysílat dva zástupce na všechny akce ČNDT za podmínek osobního členství nebo na základě reciprocity, avšak bez hlasovacího práva.

Na základě reciprocity mohou se členové zahraničních společností pro NDT stát po schválení výborem členy s osobním členstvím na dobu určitou.

3.2 Práva a povinnosti členů

Osobní a kolektivní členové i členské firmy se sdružují v regionálních a odborných skupinách, v nichž vyvíjejí činnost. Členové podle bodů 3.1.1 a 3.1.2 jsou registrováni v těchto skupinách a platí tam příspěvky. Členové podle bodů 3.1.3, 3.1.4 a 3.1.5 jsou registrováni přímo u výboru ČNDT.

3.2.1 Osobní členové ČNDT mají tato práva:

    účastnit se sjezdu a všech shromáždění a akcí Společnosti a na nich svým hlasem rozhodovat; mají právo dostávat její publikace, přičemž při placených akcích platí snížené účastnické poplatky; publikace ČNDT nebo vydávané pro její potřebu dostávají členové bezplatně nebo za sníženou cenu. Na akce Společnosti jsou členové zváni buď písemně nebo oznámeními v časopise a v publikacích Společnosti nebo vydávaných pro její potřebu. Přihlášené osoby kolektivního člena mají právo na tyto publikace a účast na akcích Společnosti za podmínek osobního členství.
    být voleni do orgánů Společnosti;
    firemní členové mohou požívat logo Společnosti a mají právo na další výhody stanovené výborem ČNDT.


3.2.2 Povinnosti členů ČNDT

    podporovat cíle Společnosti
    řídit se etickým kodexem Společnosti
    platit členské příspěvky.

Osobní, kolektivní a firemní členové platí roční příspěvky:

Výši příspěvků a termín splatnosti navrhuje výbor Společnosti a schvaluje sjezd s platností na dva roky.

V jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele může výbor ČNDT snížit výši příspěvků nebo poplatků na akce Společnosti včetně publikací. Čestní a dopisující členové neplatí příspěvky.


4.0 Sdružování členů

Členové ČNDT se sdružují v regionálních a odborných skupinách, kde vyvíjejí svoji odbornou i zájmovou činnost. Tyto skupiny vznikají nebo zanikají po schválení výborem Společnosti a jsou jím metodicky řízeny.

Podle potřeby může výbor zřídit zájmovou pracovní skupinu a po splnění jejího úkolu ji zrušit.


4.1 Podmínkou pro vznik skupiny odborné nebo pracovní je její první schůze, která zvolí

    nejméně tři členy výboru skupiny včetně předsedy,
    schválí jednací řád skupiny a rámcový plán její činnosti.

4.2 Činnost regionální nebo odborné skupiny je financována jednak z podílu na členských příspěvcích, jehož výši určí sjezd Společnosti, jednak ze zisků z činnosti skupiny.

4.3 V případě zániku Společnosti se finanční prostředky zbylé po vypořádání závazku skupiny převedou na účet výboru Společnosti.


5.0 Získání a ukončení členství

5.1 Členem ČNDT osobním, kolektivním může být kterákoli fyzická nebo právnická osoba schvalující cíle a účel Společnosti a dodržující etický kodex pracovníka nebo firmy v nedestruktivním zkoušení.

5.2 Firemní členství se nabízí na základě usnesení výboru

5.3 Člen osobní, popř. osoba přihlášená členem kolektivním nebo firemním je přijímána na základě písemné přihlášky. Doporučenou přihlášku schvaluje výbor Společnosti. Ten je oprávněn přihlášku odmítnouti bez udání důvodů uchazeči, avšak je povinen své rozhodnutí sdělit předsedovi dotyčné skupiny, popř. nositeli kolektivního nebo firemního členství.

5.4 Ukončení členství

5.4.1 Členství končí písemným prohlášením člena, jeho smrtí nebo zánikem organizace člena kolektivního nebo firemního.

5.4.2 Vyloučením ze Společnosti při hrubém porušením stanov, cílů a etického kodexu ČNDT.

Vyloučení člena na návrh skupiny musí prezídium Společnosti projednat se zástupci skupiny, v níž je člen registrován. Konečné rozhodnutí mu oznámit s udáním důvodů. Proti vyloučení ze Společnosti se lze odvolat k výboru Společnosti, který rozhodne s konečnou platností.

5.4.3 Členství v ČNDT zaniká bez písemné výpovědi nebo písemného prohlášení člena, pokud člen neplní členské povinnosti.


6.0 Orgány Společnosti

6.1 Sjezd Společnosti, který volí 5 členů prezídia a dále pak tři členy kontrolní komise; prezidenta a viceprezidenta Společnosti volí výbor ze členů prezídia na první schůzi po volebním sjezdu.

6.2 Členové prezídia a kontrolní komise jsou voleni na dvouleté funkční období; počet funkčních období není omezen. Každý člen prezidia plní svoji jmenovitou činnost určenou výborem.

6.3 Prezident a viceprezident jsou statutárními orgány Společnosti, tj. jsou oprávněni za ni jednat a uzavírat smlouvy a dohody. Jejich jména jsou uvedena v zápisu ze schůze výboru podle bodu 6.1.

6.4 Výbor Společnosti se skládá z prezídia a dále pak předsedů regionálních a odborných skupin, kteří jsou voleni členy těchto skupin na dvouleté období. Výbor může na návrh prezídia kooptovat některého člena ČNDT a pověřit jej specifickou činností nebo úkolem.

6.5 Kontrolní komise se zaměřuje na kontrolu hospodaření ČNDT, včetně hospodaření jednotlivých regionálních a odborných skupin. Kontrolní komise dále dohlíží na plnění usnesení Sjezdu ČNDT a Výboru ČNDT a na dodržování stanov ČNDT.

6.6 Prezident ČNDT je následující dva roky po skončení svého funkčního období řádným členem Výboru ČNDT ve funkci "past prezident".


7.0 Sjezd Společnosti

7.1 Sjezd Společnosti, který je jejím nejvyšším orgánem svolává prezident každý rok, zpravidla při výroční konferenci ČNDT. Prezídium Společnosti může svolat i sjezd mimořádný.

7.2 Za řízení sjezdu odpovídá prezident ČNDT.

7.3 Sjezd se usnáší prostou nadpoloviční většinou přítomných členů.

7.4 Sjezd hlasuje buď veřejně nebo tajně. O způsobu hlasování sjezd rozhoduje aklamací.

7.5 Jednací pořádek sjezdu

    Zpráva prezidenta o činnosti za minulé období
    Při řádném sjezdu zpráva o hospodaření za minulý rok,
    Zpráva kontrolní komise.
    Zhodnocení činnosti za minulý rok,
    Volby prezídia Společnosti a kontrolní komise při volebním sjezdu.
    Schválení členů výboru kooptovaných v minulém období.
    Plán činnosti včetně hospodaření na příští období.
    Změna jednacího pořádku včetně zařazení dalšího bodu jednání je možná na základě písemné žádosti kterékoli regionální nebo odborné skupiny na výbor Společnosti.

7.6 Sjezd schvaluje stanovy Společnosti nebo její změny 2/3 většinou přítomných členů.


8.0 Evidence členů

Členové kromě podle bodu 3.4 a 3.5 jsou evidováni jednak ve své regionální nebo odborné skupině a jednak v ústřední kartotéce, kterou vede osoba pověřená výborem ČNDT zpravidla výkonný tajemník. 


9.0 Zánik Společnosti

9.1 Společnost může skončit svoji činnost rozhodnutím sjezdu na návrh prezídia podporovaného nadpolovičním počtem členů výboru.

9.2 Tento sjezd je usnášení schopný při nadpoloviční účasti platných členů; členové Společnosti musí být o projednávání zániku Společnosti uvědomeni nejméně dva měsíce před konáním tohoto sjezdu

9.3 Sjezd rozhodne o vypořádání zbylého majetku a závazků.


10.0 Logo Společnosti

ČNDT používá své logo. Právo k jeho užití mají i firemní členové.


11.0 Registrace stanov

Tyto stanovy vstoupily v platnost rozhodnutím sjezdu konaného v Praze v listopadu 1997 a na sjezdech v listopadu 1998, listopadu 2000, listopadu 2001, listopadu 2002 a listopadu 2004 byly doplněny.

Stanovy jsou registrovány na Civilně právním úseku Ministerstva vnitra České Republiky. 

KONTAKT
Využijte kontaktní formulář
Telefon: +420 596 744 163-164